Brændeovne og Ventilation - status på undersøgelser

De 4 ejerforeninger i Tuborg Havnepark har indgået et samarbejde for at få løst brændeovnsproblemet. Problemet er kort fortalt, at brugen af brændeovn i en lejlighed forårsager udsivende røg ikke blot i den pågældende lejlighed, men også i andre lejligheder med brændeovn, som er tilsluttet samme skorsten.

For at få løst problemet med udsivende røg fra brændeovnene og få styr på den almindelige ventilation har Carlsberg derfor hyret Teknologisk Institut til at foretage undersøgelser af problemets omfang og derefter foreslå en løsning.

Desværre har alle undersøgelser vist, at der ikke er nogen umiddelbar løsning på problemet. For at give et overblik over problemts omfang og den aktuelle status, følger nedenfor i omvendt kronologisk orden de væsentligste bidrag til en afklaring af brændeovnsproblemet.

Carlsbergs svar til Ejerforeningerne af 28. oktober 2011

Som svar på Ejerforeningernes brev af 25. oktober modtog vi følgende brev fra Carlsberg.

Ejerforeningernes brev til Carlsberg af 25. oktober 2011

På baggrund af rapport nr. 3 vurderede ejerforeningerne, at det er højst tvivlsomt om brændeovnene nogenside vil komme til at virke. Det resulterede i følgende brev til Carlsberg.

Kontrol af brændeovn, 11, 1.tv. 11. oktober 2011

I rapport nr. 3 nævnes muligheden for, at udslip af røg i 11, 1.tv. skyldes at brændeovnen er forkert monteret. Derfor blev montør fra Pejsecentret tilkaldt for at kontrollere hvorvidt dette var tilfældet. Konklusionen blev, at brændeovnen var korrekt monteret og derfor ikke kunne forklare røgudslippet. Ejerforeningernes interne referat fra Pejsecentrets besøg kan ses her.

Teknologisk Institut Rapport. Undersøgelser og målinger af 8. september 2011. Rapport nr. 3

Med udgangspunkt i rapport nr. 2 blev der foretaget de anbefalede ændringer på suget i skorstenen i nummer 11, og der blev foretaget fornyede forsøg. Forsøgene gav desværre ikke det ønskede resultat, hvilket tydeligt fremgår af den resulterende rapports konklusion, som kan ses her.

Teknologisk Institut Rapport. Undersøgelser og målinger af 18. og 19. maj 2011. Rapport nr. 2

Bestyrelsen modtog Teknologisk Instituts første rapport vedrørende udsugning fra brændovnene d. 4. juli 2011. Konklusionen fra rapporten er gengivet her. Som det fremgår af konklusionen, er der ingen enkel løsning på problemet.


Indtil der foreligger en løsning på problemet og de enkelte lejlighedsindehavere har modtaget en skorstensattest fra skorstensfejeren, er det stadig ikke tilladt at benytte brændeovnene.

Oprettet: 29. oktober 2011