Fejl og mangler

Ved reklamation over fejl og mangler ved de købte lejligheder i Tuborg Havnepark, skal man rette henvendelse til Carlsberg efter nedenstående retningslinier. Retningslinierne er blevet til i samarbejde mellem Carlsberg og de 4 ejerforeninger i Tuborg Havnepark.

Tuborg Havnepark består af huse med fællesarealer og individuelle ejerlejligheder, som ejerne har købt af Carlsberg. Det er den enkelte ejer af den enkelte lejlighed, der har ansvar for og rettighed til at indberette fejl og mangler vedrørende lejlighedens indvendige udstyr – alt øvrigt ejes i fællesskab og betegnes fællesområder. Det er ligeledes den enkelte ejer der har ansvaret for vedligeholdelse af lejligheden indvendige udstyr, mens vedligeholdelse af fællesarealerne påhviler ejerforeningen. Fællesområderne administreres af ejerforeningen i henhold til foreningens vedtægter.
Fællesarealer er bl.a. trappeopgange, kælderarealer, elevatorer samt døre og vinduer i ”klimaskallen” samt terrasser og altaner.

Retningslinier for indberetning af fejl og mangler i lejlighederne

Ejeren retter henvendelse til Carlsberg med en beskrivelse af fejl, mangel eller skade som han/hun mener skyldes mangelfuldt udført arbejde, materialefejl, etc.

Dette gøres ved at sende en mail til Claus Biilmann fra Carlsberg, claus.biilmann@carlsberg.dk, med beskrivelse og dokumentation (gerne billeddokumentation), af fejlen/manglen. Sammen med beskrivelsen bedes man opgive hvilken lejlighed der er tale om samt kontaktoplysninger i form af telefonnummer, e-mail adresse eller postadresse. Har man ikke mail, kan der sendes et brev med de samme oplysninger til

Claus Biilmann
Carlsberg A/S Ejendomme
Ny Carlsberg Vej 140
1799 København V.

Carlsberg kontakter herefter ejeren direkte og aftaler det videre forløb. Ejeren skal godkende evt. udbedrede fejl eller mangler. Udbedring skal følge kvalitetsforskrifter, bygningsreglement og øvrige regler gældende for ejendommen.

Bestyrelsen i ejerforeningen kan ikke påtage sig at føre sagen eller godkende udbedring.

Carlsberg udarbejder løbende en fejl-og mangelliste for alle lejligheder i hver enkelt etape i Tuborg Havnepark. Ajourførte mangellister for boliger i de 4 ejerforeninger i Tuborg Havnepark fremsendes kvartalsvist eller oftere fra Carlsberg til de respektive ejerforeningers bestyrelser til orientering.

Retningslinier for indberetning af fejl og mangler på fællesområder

Ejerforeningen melder fejl og mangler vedrørende fællesarealer eller systematiske fejl i mange lejligheder til Carlsberg. Dette sker ved mail til Claus Biilmann (claus.biilmann@carlsberg.dk) bilagt den fornødne dokumentation. Carlsberg kvitterer for modtagelse og tilføjer fejlen/manglen på den løbende mangelliste. Hver enkelt fejl/mangel udstyres med løbenummer. Carlsberg udarbejder mangelliste for hver af ejerforeningerne, som den kendes fra mangelliste for etape C. Listen forsynes med særlig farvemarkering for afhjulpne mangler, som forbliver på listen også efter afhjælpning. Lister ajourføres kvartalsvis eller oftere af Carlsberg og sendes til ejerforeningen.
Ovenstående retningslinier for indberetning af fejl og mangler er yderligere uddybet her.

Fejl og mangellister for ejerforeningens fællesområder

Nedenfor følger de senest ajourførte fejl-og mangellister for fællesområderne. Listerne indeholder fejl-og mangler, som ikke var udbedret pr. 16. august 2010. Der kan således være enkelte af manglerne som er udbedret på nuværende tidspunkt. For alle lister gælder, at der kan være udeladt et enkelte punkter.
Listen 1-års gennemgang, resterende mangler indeholder mangler fra 1-års gennemgangen, som endnu ikke er udbedret.
Listen 5-års gennemgang, er fejl og mangler, som der tages stilling til ifm. 5-års gennemgangen.
Listen Nye mangler er mangler som er meldt til Carlsberg, men som der endnu ikke er kommet en tilbagemelding på.

Revideret: 30. marts 2011.