Tuborg Syd

Denne side er tænkt som en oversigt over igangværende og kommende projekter i Tuborg Syd og nærmeste omegn. En beskrivelse af planerne for Svanemøllebugten og Nordhavn findes under menupunktet Svanemølle-og Nordhavn.

WHO grunden

Efter at WHO er flyttet til FN byen på Marmormolen, har bygningerne, hvor de havde til huse, stået tomme. Bygningerne er nu ved at blive revet ned, og der foreligger et udkast til lokalplanforslag for boligbyggeri på området.
Udkastet til lokalplanforslaget kan ses her.
En beskrivelse af projektets tilblivelse kan ses her.

Danica Pension har købt Tuborg Syd byggegrunden (Tappehalsgrunden)

Danica Pension har i december 2015 købt byggegrunden beliggende øst for Dessaus Boulevard mod Øresund af Carlsberg.
Planen er fra 2017 og frem mod 2020 at udvikle leje- og ejerboliger på området. Projektet kan følges på her.

Tappehalsgrunden

Området er privat område med offentlig adgang i henhold til lokalplan 307. En profiltegning for den nordlige del af området kan ses her (vælg "Roter visning" under Vis (View)), og en tegning over den sydlige del af området kan ses her.
Som det ses, ligger terrasser tilhørende stuelejlighedernes beliggende i Tuborg Havnepark i kote 4,36 og stien i kote 3,00. Fra stien hæver området sig mod syd til kote 3,48 (4,08 incl. naturgræs) for derefter at falde til kote 2,35 ved stensætningen mod Svanemøllebugten.

Lokalplaner

Tuborg Havnepark er omfattet af Gentofte Kommunes Lokalplan 307 med tilhørende kommuneplantillæg 17.
Med udgangspunkt i lokalplanforslaget har arkitektfirmaet Lundgaard & Tranberg udarbejdet et forslag til bebyggelse af Tuborg Syd. Forslaget kan ses på illustrationen til højre og på tegningen her. De på tegningen angivne tal er arealangivelser.

Badebroer

Mandag d. 7. februar 2011 blev der afsagt dom i ejerforeningernes retssag mod Carlsberg vedrørende de oprindeligt manglende badebroer.

Byrettens dom i badebrosagen lyder i al sin korthed:
"Sagsøgte, Carlsberg A/S, tilpligtes inden den 1.juni 2012 at etablere én brygge i overensstemmelse med byggetilladelsen af 27. marts 2009.
Sagsøgte frifindes for tiden for sagsøgernes påstand om opførelse af yderligere 2 brygger. Hver part bærer egne omkostninger."
Den i dommen omtalte brygge er placeret som vist på tegningen (tryk her) og får en udformning som vist her.
Supplerende tegninger af projektet fra forskellige vinkler kan ses på følgende links: Afsætning, Snit og Opstalt.


Kommentarer til lokalplan og bebyggelsesforslag

Dokument Dato
Indvendinger fra Freja Ejendomme April 2008
Anmeldelse i Berlingske Tidende Oktober 2007

Revideret: 16. januar 2017.