Tuborg Syd

Denne side er tænkt som en oversigt over igangværende og kommende projekter i Tuborg Syd og nærmeste omegn. En beskrivelse af planerne for Svanemøllebugten og Nordhavn findes under menupunktet Svanemølle-og Nordhavn.

Danica byggeri i Tuborg Syd

Danica Pension købte i december 2015 Tuborg Syd byggegrunden (Tappehalsgrunden) beliggende øst for Dessaus Boulevard mod Øresund af Carlsberg. med henblik på opførelse af et antal ejer-og lejerboliger.

Projektet skal opføres iht. Lokalplan 307.

Gentofte Kommune har afholdt høring af den af COWI udarbejdede Miljøkonsekvensrapport for Danicas byggeprojekt på Tuborg Syd grunden. Miljøkonsekvensrapporten kan downloades fra kommunens hjemmeside under Tuborg Syd Byggeri. Her findes også et ikke teknisk resume af rapporten samt diverse bilag.

Fristen for afgivelse af høringssvar var d. 9. januar 2019.

Ejerforeningerne i Tuborg Havnepark har udarbejdet et fælles høringssvar, som kan ses her. Kommunens svar på ejerforeningernes høringssvar kan ses her

Grundejerforeningen Tuborg Syd har udarbejdet et høringsvar, som kan ses her. Kommunens svar på grundejerforeningens høringssvar kan ses her
Inden den egentlige høring, blev der afholdt en forhøring. Kommunens reaktion på forhøringen kan ses her

I forbindelse med projektet har Danica fremstillet en række billeder fra forskellige lejligheder i Tuborg Havnepark der illustrerer, hvordan byggeriet vil påvirke udsigten fra lejlighederne. Billederne kan ses her.

Danica har desuden fået fremstillet en model af det færdige Tuborg Syd. Et billede af modellen kan ses her.

Byggeprojektet kan følges her og beskrivelserne af lejlighederne kan ses her.

Lokalplan

Tuborg Havnepark er omfattet af Gentofte Kommunes Lokalplan 307 med tilhørende kommuneplantillæg 17.
Med udgangspunkt i lokalplanforslaget har arkitektfirmaet Lundgaard & Tranberg udarbejdet et forslag til bebyggelse af Tuborg Syd. Forslaget kan ses på illustrationen til højre og på tegningen her. De på tegningen angivne tal er arealangivelser.

Badebroer

Mandag d. 7. februar 2011 blev der afsagt dom i ejerforeningernes retssag mod Carlsberg vedrørende de oprindeligt manglende badebroer.

Byrettens dom i badebrosagen lyder i al sin korthed:
"Sagsøgte, Carlsberg A/S, tilpligtes inden den 1.juni 2012 at etablere én brygge i overensstemmelse med byggetilladelsen af 27. marts 2009.
Sagsøgte frifindes for tiden for sagsøgernes påstand om opførelse af yderligere 2 brygger. Hver part bærer egne omkostninger."
Den i dommen omtalte brygge er placeret som vist på tegningen (tryk her) og har en udformning som vist her.
Supplerende tegninger af projektet fra forskellige vinkler kan ses på følgende links: Afsætning, Snit og Opstalt.

Revideret: 13. januar 2019.