Udbygning af Tuborg Syd

Denne side er tænkt som en oversigt over igangværende og kommende projekter i Tuborg Syd. En beskrivelse af planerne for Svanemøllebugten og Nordhavn findes under menupunktet Svanemølle-og Nordhavn.
Siden revideres løbende.

Tappehalsområdet - "græsset" må ikke betrædes

Nedrivningen af Tappehallerne er nu afsluttet, og området er reguleret og tilsået. For at sikre at græsset får tilstrækkelig ro til at spire og udvikle sig, skal belastning af arealet undgås i en periode på 1 år. Færdsel – både hvad angår mennesker og hunde – bedes derfor ske ad gangforbindelserne som vist her.

Græsset er sået vha. sprøjtesåningsteknik på den meget lerholdige jord, som stammer fra udgravningerne til de forskellige byggerier i området. Såningen er foretaget af Prodana. I følge Prodana vil der gå 1-2 måneder, afhængigt af vejret, inden græsset vil kunne ses. En beskrivelse af sprøjtesåningsteknikken kan ses her.

En profilteging for den nordlige del af området kan ses her (vælg "Roter visning" under Vis (View)), og en tegning over den sydlige del af området kan ses her.
Som det ses, ligger stuelejlighedernes terrasser i kote 4,36 og stien i kote 3,00. Fra stien hæver området sig mod syd til kote 3,48 (4,08 incl. naturgræs) for derefter at falde til kote 2,35 ved stensætningen mod Svanemøllebugten.

Grundet den ufrugtbare jordkvalitet vil der ikke blive tale om særlige udplantningsområder for buske eller træer.

Det frilagte jordareal øst for KDY vil medføre støvgener på vindrige sommerdage. Carlsberg afklarer en løsning med landskabsarkitekt og KDY (bruger af området).
Københavns Energi's arbejde på nyt overløbsanlæg ved Vilhelmsdalløbet (i den sydlige del af område) forventes færdigt senest 1. juli 2009 – værket er i drift fra midten af maj.

Området bliver privat område med offentlig adgang i henhold til lokalplan 307. Der bliver ikke særskilt parkering, så eventuelle gæster til området må benytte eksisterende parkeringspladser.

Badebro

Som en del af afslutningen af projektet omfattende nedrivning af Tappehallerne og beplantning af terrænnet, etablerer Carlsberg Ejendomme en badebro på den midterste brygge, som ligger ca. 100 meter syd for den sydlige del af bygningerne i etape D.

Den midterste 'brygge', som nu er anlagt med spuns og opfyld, ombygges til badeplatform med trappe. Projekt er udført af Vilhelm Lauritzen Arkitekter og er pt. i udbud. Projekt er lettere forsinket grundet let forsinket pga. jordflytning og sene leverancer på certificeret træ.

Lokalplaner

Tuborg Havnepark er omfattet af Gentofte Kommunes Lokalplan 307 med tilhørende kommuneplantillæg 17. Lokalplan 307 omfatter området vist på kortet ( Tryk her ).
Med udgangspunkt i lokalplanforslaget har arkitektfirmaet Lundgaard & Tranberg udarbejdet et forslag til bebyggelse af Tuborg Syd. Forslaget kan ses her. De angivne tal er arealangivelser.

Igangværende byggeri i Tuborg Syd


Kommentarer til lokalplan og bebyggelsesforslag

Dokument Dato
Indvendinger fra Freja Ejendomme April 2008
Anmeldelse i Berlingske Tidende Oktober 2007

Revideret: 15. juni 2009.