Udbygning af Tuborg Syd

Denne side er tænkt som en oversigt over igangværende og kommende projekter i Tuborg Syd. En beskrivelse af planerne for Svanemøllebugten og Nordhavn findes under menupunktet Svanemølle-og Nordhavn.
Siden revideres løbende.

Tappehalsområdet - "græsset" må ikke betrædes

Nedrivningen af Tappehallerne er nu afsluttet, og området er reguleret og tilsået. For at sikre at græsset får tilstrækkelig ro til at spire og udvikle sig, skal belastning af arealet undgås i en periode på 1 år. Færdsel – både hvad angår mennesker og hunde – bedes derfor ske ad gangforbindelserne som vist her. Skiltning med færdselsforbud på området overvejes.
Området er privat område med offentlig adgang i henhold til lokalplan 307. Der bliver ikke særskilt parkering, så eventuelle gæster til området må benytte eksisterende parkeringspladser.

Græsset er sået vha. sprøjtesåningsteknik på den meget lerholdige jord, som stammer fra udgravningerne til de forskellige byggerier i området. Såningen er foretaget af Prodana. En beskrivelse af sprøjtesåningsteknikken kan ses her. Landskabsarkitekten har forudsagt temmelig langsom vækst, dog er der på nuværende tidspunkt flere steder grønne spirer. En profiltegning for den nordlige del af området kan ses her (vælg "Roter visning" under Vis (View)), og en tegning over den sydlige del af området kan ses her.
Som det ses, ligger stuelejlighedernes terrasser i kote 4,36 og stien i kote 3,00. Fra stien hæver området sig mod syd til kote 3,48 (4,08 incl. naturgræs) for derefter at falde til kote 2,35 ved stensætningen mod Svanemøllebugten.

Grundet den ufrugtbare jordkvalitet vil der ikke blive tale om særlige udplantningsområder for buske eller træer.

Det frilagte jordareal øst for KDY kan medføre støvgener på vindrige sommerdage. Carlsberg har derfor udlagt nøddesten på området. Området vi bive afspærret for utilsigtet parkering ved udlægning af store kampesten. Den sidste vejføring øst for KDY vil blive færdiggjort og hermed også de sidste p-pladser til havnens brugere.
KDY har tanker om anlæg af en petanque-bane i nærheden af klubben. Placering skal i givet fald accepteres af grundejerforeningen.
Københavns Energi's arbejde på nyt overløbsanlæg ved Vilhelmsdalløbet (i den sydlige del af området) forventes nu færdigt i løbet af juli 2009.

Badebro

Første forslag til badebro var for omkostningsfuldt for Carlsberg. Nyt forslag er udarbejdet og accepteret af Carlsberg. Udførelse er planlagt til september, hvor entreprenør alligevel arbejder i inderkanal.
Badebroen bliver nærmest en platform i Acorbé-træ, som er samme trætype, som er benyttet til havneanlægget i Tuborg Havn. Til badeplatformen er knyttet en rustfri ståltrappestige, som giver mulighed for op-/nedstigning i Øresund. Platform og trappe vil blive anlagt ved den yderste brygge mod øst.

Lokalplaner

Tuborg Havnepark er omfattet af Gentofte Kommunes Lokalplan 307 med tilhørende kommuneplantillæg 17. Lokalplan 307 omfatter området vist på kortet ( Tryk her ).
Med udgangspunkt i lokalplanforslaget har arkitektfirmaet Lundgaard & Tranberg udarbejdet et forslag til bebyggelse af Tuborg Syd. Forslaget kan ses her. De angivne tal er arealangivelser.

Igangværende byggeri i Tuborg Syd


Kommentarer til lokalplan og bebyggelsesforslag

Dokument Dato
Indvendinger fra Freja Ejendomme April 2008
Anmeldelse i Berlingske Tidende Oktober 2007

Revideret: 2. august 2009.